| Publicatie Blauwe zone |

 

Groen licht voor blauwe zone in centrum Nuenen!

In het centrum van Nuenen zijn tijdens piekmomenten weinig parkeerplaatsen vrij voor bezoekers van het centrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 6 november 2018 definitief besloten tot de invoering van een blauwe zone in het centrum van Nuenen. Door het instellen van een blauwe zone mag er niet langer dan twee uur geparkeerd worden. Parkeren mag alleen in de parkeervakken met een blauwe markering en met gebruik van een parkeerschijf.

De blauwe zone is bedoeld om langparkeren, vooral door werknemers, in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien zorgt een blauwe zone voor een betere benutting van de parkeerplaatsen, omdat er meer roulatie is. Zo komt er meer parkeerruimte beschikbaar voor het winkelende publiek en andere bezoekers van het centrum. Het instellen van de blauwe zone is dan ook een nadrukkelijke wens van de ondernemers van het centrum.

De blauwe zone gaat gelden van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. Er komt een blauwe zone op de Parkstraat, Park en Vincent van Goghstraat. Daarnaast maken Berg, Weverstraat, het Vincent van Goghplein en een aantal zijstraten ook gedeeltelijk onderdeel uit van de blauwe zone. De grenzen en blauwe zone parkeerplaatsen staan op de plattegrond aangegeven. Omdat we nog geen overeenstemming hebben met de grondeigenaren, behoren parkeerterreinen Parkhof/Walburg en De Smidse voorlopig nog niet tot de blauwe zone. Hopelijk kunnen deze terreinen op termijn wel toegevoegd worden aan de blauwe zone.

Meest gestelde vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat de komst van een blauwe zone vragen oproept voor u als inwoner of ondernemer van Nuenen. Hieronder staan op de meest gestelde vragen een antwoord vermeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.nuenen.nl/blauwezone. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Nuenen, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.

Wat is er precies besloten?

Om een blauwe zone mogelijk te maken heeft het college op 6 november ingestemd met het verkeersbesluit en een bijhorende tekening. Vanaf vandaag is het verkeersbesluit terug te lezen op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt daarnaast 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Nuenen.

Ik heb een reactie achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst, wat is daar de status van?

De plannen voor een blauwe zone zijn op dinsdag 18 september aan geïnteresseerde inwoners en ondernemers van Nuenen gepresenteerd in het Klooster. De ingekomen reacties zijn gebundeld in een reactienota, waar het college mee ingestemd heeft. In de reactienota staat per inspreker vermeld wat het standpunt van de gemeente is. Iedereen die een reactie of vraag heeft achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst, krijgt in november via de mail een reactie.

Kan ik bezwaar maken?

Ja, dat kan. Iedereen, van wie het belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het verkeersbesluit. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, ingediend zijn bij het college.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Kom ik in aanmerking voor een ontheffing?

Het college heeft ingestemd met de beleidsregels voor ontheffingen. Bewoners binnen de blauwe zone komen in aanmerking voor een ontheffing, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Iedereen die in aanmerking komt voor een ontheffing krijgt een schriftelijke uitnodiging met informatie over de voorwaarden, uitgangspunten en hoe de ontheffing aan te vragen. De ontheffingen worden voorlopig kosteloos verstrekt. De verstrekking van de ontheffingen loopt via Dienst Dommelvallei.

Wanneer komt de blauwe zone?

De blauwe zone gaan we invoeren wanneer eventuele bezwarenprocedures zijn afgerond. We verwachten dat we vanaf begin 2019 kunnen starten met de realisatie, afhankelijk van weersomstandigheden. Tot die tijd gaan we wel werk-met-werk maken. Zo hebben we in de Weverstraat al blauwe klinkers aangebracht bij de parkeervakken. Ook bij de Jan Linders zijn al parkeervakken blauw gemarkeerd.

Via berichten op onze website, social media en de lokale kranten informeren we u over de definitieve ingangsdatum van de blauwe zone. Tot die tijd geldt de blauwe zone nog niet en hoeft u nog geen parkeerschijf te gebruiken. We gaan pas handhaven als alles gereed is en bewoners in de gelegenheid zijn een ontheffing aan te vragen.

Hoe kom ik aan een parkeerschijf?

Bezoekers van de inloopbijeenkomst hebben al een gratis parkeerschijf ontvangen. De gemeente stelt, in samenwerking met Centrum Management, nog een beperkt aantal extra parkeerschijven ter beschikking. Iedereen die er nog geen heeft kan deze, voor zolang de voorraad strekt, kosteloos ophalen bij het gemeentehuis en bij diverse ondernemers in het centrum. Voor meer informatie hierover, zie www.nuenencentrum.nl.